Maha Shivratri Photos 2015

 9th Patotsav Photo  Shravan Mas 2015

 Janmashtmi 2015

 Navratri and Sharad Purnima Photos 2015

 Diwali Photos – 2015

Maha Shivratri 2016 10th Patotsav Day 1 Garba

10th Patosav 2016 Day 2

10th Patotsav 2016 Day 3

 Guru Poornima 2016 Photos
 Summer Picnic 2016 Photos   Janmashtmi 2016  ShravanMas 2016
 Navratri and Sharad Poornima 2016 Photos

  Diwali 2016 and Annakoot Darshan Photo

  Maha Shivratri 2017
 11th Patotsav Photos