Maha Shivratri Photos 2015

 9th Patotsav Photo  Shravan Mas 2015

 Janmashtmi 2015

 Navratri and Sharad Purnima Photos 2015

 Diwali Photos – 2015

Maha Shivratri 2016 10th Patotsav Day 1 Garba

10th Patosav 2016 Day 2

10th Patotsav 2016 Day 3

 Guru Poornima 2016 Photos
 Summer Picnic 2016 Photos   Janmashtmi 2016  ShravanMas 2016
 Navratri and Sharad Poornima 2016 Photos

  Diwali 2016 and Annakoot Darshan Photo

  Maha Shivratri 2017
 11th Patotsav Photos  Shravan Mas 2017   Navratri 2017-10-22
 Navratri 2017-10-23 Navratri 2017-10-29   SharadPurnima 2017 
 Diwali 2017